ادبیات عرب

شرایط اعمال مصدر

بسم الله از موارد بسیار مهم در ادبیات عرب مبحث مصدر و شرایطی است که برای عمل کردن به آن نیاز دارد؛ مصدر در دو حالت عمل فعل خودش را میکند یعنی فاعل و مفعول میگیرد اولین حالت با حذف شدن فعل مصدر جانشین آن شود برای رساندن معنای آن …

مشاهده بیشتر »